enga
+353 91 595492 9AM-5PM Luan-Aoine eolas@europus.ie | Fiosruithe Práinneacha: sinead@europus.ie
enga
+353 91 595492 9AM-5PM Luan-Aoine eolas@europus.ie | Fiosruithe Práinneacha: sinead@europus.ie

CINNTE DE RÚNDACHT AGUS DE SHLÁNDÁIL

AISTRIÚCHÁN

Soláthraíonn Europus réimse leathan aistriúcháin ó aistriúcháin dlí/reachtaíochta go preasráitis agus scripteanna teilifíse.

CUIR SCÉALA CHUGAINN

COMHAIRLEOIREACHT TEANGA

Soláthraíonn Europus comhairle ó thaobh teanga do chuid mhaith comhlachtaí stáit agus poiblí. Is é Europus comhairleoir teanga TG4, RTÉ, Roinn an Taoisigh, Coláiste na Tríonóide agus go leor eile.

CUIR EOLAS ORAINN

FOTHEIDIL

Soláthraímid fotheidil oscailte agus dhúnta ar réimse clár ó chláir spóirt, faisnéise agus siamsaíochta ar fud gach seanrá chomh maith le fotheidil do na bodhair.

CUIR SCÉALA CHUGAINN

CÚRSAÍ OILIÚNA

Eagraíonn Europus cúrsaí oiliúna i Gcomhar le GMIT, Údarás na Gaeltachta agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta.

TUILLEADH EOLAIS

IARR MEASTACHÁN

An bhfuil suim agat inár gcuid seirbhísí? Má tá, déan teagmháil linn inniu chun meastachán a fháil.
MAR ATÁIMID IN ANN CABHRÚ LEATSA

AN EARNÁIL PHOIBLÍ

Cuirimid seirbhís ghairmiúil faoi rún ar fáil do réimse leathan comhlachtaí san earnáil phoiblí – Ranna Rialtais, Údaráis Áitiúla, comhlachtaí fo-stáit agus institiúidí na hEorpa ina measc.

Má tá ceanglas ort faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, glaoigh orainn.

COMHLACHTAÍ CORPARÁIDEACHA

Tá Europus ag cur seirbhísí aistriúcháin, comhairleoireachta agus fotheidealaithe ar fáil le breis is scór bliain. Oibrímid le comhlachtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta léiriúchán chun freastal ar a gcuid riachtanas teanga agus fotheidealaithe.
An mian leat margaíocht a dhéanamh ar do chomhlacht trí Ghaeilge? An bhfuil seirbhís fotheidealóireachta ag teastáil uait? Déan teagmháil linn.

IARRATAIS AONUAIRE

An bhfuil iarratas aonuaire agat ar aistriúchán nó fotheidil? An bhfuil ceist ghramadaí nó comhairle uait? An bhfuil maoiniú faighte agat ó Údarás Craolacháin na hÉireann do chlár? Cuir tuairisc faoinár gcuid seirbhísí fotheidealóireachta.

Is cuma an iarratas mór nó beag é, cuideoidh Europus leat agus fáilte.

TEISTIMÉIREACHTAÍ Ó CHLIAINT

 • “Tá Europus ag soláthar seirbhísí éagsúla teanga, aistriúchán Gaeilge-Béarla agus Béarla-Gaeilge ina measc, do TG4 ó bunaíodh an cainéal i 1996. Cuireann Europus seirbhís aistriúcháin ardchaighdeáin ar fáil dúinn i gcónaí le stuaim agus le snas, go gairmiúil agus de réir an amchláir agus an chostais aontaithe.

  Tá a chumas léirithe aige dúinn go rialta ar raon leathan ábhar: tuairiscí, tuarascálacha, cuntais, cáipéisí poiblíochta, eolas faoin gclársceideal agus téarmaíocht earnála. Ní lúide a fheabhas mar sholáthraí seirbhíse go bhfáiltíonn sé roimh aischothú agus go bhfuil fáil air i gcónaí chun aon ghné den obair a dhéanann sé a phlé.

  Mholfainn an comhlacht seo d’aon eagras a bheadh ar thóir seirbhíse ardchaighdeáin.”

  Pádhraic Ó Ciardha
  PÁDHRAIC Ó CIARDHA
  Leas-Cheannasaí TG4
 • “Fágann an réimse oibre a bhíonn ar bun againn in RTÉ go mbíonn fairsinge leathan d’obair aistriúcháin agus phrofála le láimhseáil, idir ábhar corparáideach, ábhar craolta agus ábhar ar líne. Bíonn brú ama i gceist freisin, níos minice ná a mhalairt, ach tá a fhios againn, nuair atá muid ag obair le Europus, go mbeidh toradh cruinn, gasta ar an obair sin.”

  Rónán Mac Con Iomaire
  Grúpcheannasaí Gaeilge, RTÉ
 • “Tá obair déanta ag Europus dúinn ar roinnt tograí agus b’iontach iad le bheith ag obair in éineacht leo. Mar is gnáth, bíonn brú ama i gcónaí i gceist le fotheidil agus aistriúchán. Bhíomar thar a bheith sásta leis an obair agus beimid muid ag dul ar ais chucu amach anseo”.

  Rory Lorton
  Wildfire Films
Ceisteanna a Chuirtear go Minic

CAD A CHOSNAÍONN SEIRBHÍS AISTRIÚCHÁIN?

De réir an fhocail a ghearrtar táille ar aistriúchán. Bíonn táillí éagsúla i gceist ag brath ar chastacht agus ábhar na cáipéise. Gearrtar gnáthráta ar ghnáthábhar mar tuarascálacha agus comhfhreagras agus táille níos airde i gcás ábhar níos teicniúla nó níos casta mar ábhar dlí. Faigheann cliaint Europus luach a gcuid airgid i gcónaí mar go gcuirimidne dhá sheirbhís ar fáil ar aon phraghas amháin – seirbhís aistriúcháin agus seirbhís phrofléitheoireachta. Sa chás go mbíonn ábhar le foilsiú, bímid breá sásta súil sciobtha a chaitheamh air arís nuair a bhíonn sé leagtha amach ag na foilsitheoirí lena chinntiú nach bhfuil aon ní as cor.

Chun meastachán a fháil, seol an t-ábhar agus do chuid sonraí teagmhála chuig eolas@europus.ie agus seolfaimid meastachán agus sprioc láithreach.

CÉN tACHAR A GHLACANN SÉ AISTRIÚCHÁN A SHOLÁTHAR?

Geallann Europus seirbhís ghairmiúil ar ardcháilíocht a chur ar fáil laistigh den sprioc-am a aontaítear leis an gcliant. Bíonn teagmháil sheasta ag Europus leis an gcliant le cumarsáid a chinntiú agus lena chinntiú don chliant go ndéanfar an t-ábhar a éilítear a sheachadadh. Táimid an-chúramach nach loicimid ar aon chliant. De bharr go bhfuil foireann aistritheoirí Gaeilge in-tí againn tá an cumas againn aistriúcháin a chur ar fáil láithreach laistigh de sprioc-amanna an-chúng (ie 200-1000 focal laistigh de 3 uair an chloig ar a mhéid).

Is iad na huaire oifige atá againn ná 9.00-5.00pm Luan-Aoine agus bíonn ball den fhoireann/aistritheoir sinsearach ar fáil i gcónaí i gcás tascanna práinne nó chun ceisteanna práinne a phlé. Labhraíonn cliaint go rialta ar an bhfón linn má bhíonn ábhar práinne lasmuigh d’uaire oifige i gceist.

Má tharlaíonn sé go gcaitear ábhar a sheachadadh le linn deireadh seachtaine nó deireanach sa lá déantar na socruithe cuí leis sin a dhéanamh.

AN BHFUIL COSTAS AG BAINT LE CRUINNIÚ A REÁCHTÁIL?

Is maith linn eolas agus aithne a chur ar ár gcliaint go léir agus níl uainn ach deis bualadh leo. Más mian leat bualadh linn chun aon cheann dár gcuid seirbhísí a phlé, beimid breá sásta dul chomh fada leat nó beidh fáilte romhat chuig oifigí Europus ar an gCeathrú Rua – leithscéal ar bith éalú as an oifig nó muigín tae a réiteach anseo duit!

Chun cruinniú a shocrú, déan teagmháil leis an oifig.

CÉN SAINEOLAS AGUS SCILEANNA ATÁ AG AN bhFOIREANN?

Fostaíonn Europus foireann ardoilte aistritheoirí agus fotheidealóirí a chuireann seirbhís ar ardchaighdeán ar fáil dár gcliaint i gcónaí.

Tá céim onóracha Gaeilge ag ár bhfostaithe ar fad agus ní mór dóibh scrúdú scríofa agus agallamh a dhéanamh sula gceaptar iad. Tá an chéim MSc san Aistriúchán ag an gcuid is mó dár gcuid aistritheoirí. Cuireann Europus dian-oiliúint ar aistritheoirí agus ar fhotheidealóirí agus bíonn orthu freastal ar Dhioplóma Iarchéime Europus san Aistriúchán, cáilíocht a bhfuil creidiúnú aici ó HETAC.

CAD IAD TÉARMAÍ ÍOCAÍOCHTA AN CHOMHALCHTA?

Seoltar sonraisc an lá deiridh den mhí (go leictreonach agus sa phost). Beidh 30 lá ina dhiaidh sin ag custaiméirí íocaíocht a dhéanamh isteach inár gcuntas nó i bhfoirm seic.

CÁ bhFAIGHIDH MÉ TUILLEADH EOLAIS FAOI ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003?

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 déan teagmháil leis an gCoimisinéir Teanga eolas@coimisineir.ie / 091 504006 nó téigh chuig www.coimisnéir.ie.

CLIAINT EUROPUS